CAS | VAL
HOME EL TEU AJUNTAMENT PROTECCIÓ CIVIL
PROTECCIÓ CIVIL PETRER
Protecció Civil Petrer

Protecció Civil Petrer

Adreça: Avinguda del Guirnei núm. 9, enfront del Centre Comercial Carrefour
Telèfon: 966.955.225
Correu de contacte: proteccioncivilpetrer@hotmail.com

ORGANIGRAMA
Com a agrupació local que som, depenem directament de:

    * Alcalde de la nostra localitat
    * Regidor de Governació
    * Cap d'agrupació
    * Subcap d'agrupació
    * Cap de grup
    * 2 caps d'equip
    * Voluntariat

- Actualment l'agrupació compta amb 29 voluntaris equipats per a qualsevol eventualitat.
INGRESSAR EN L'AGRUPACIÓ

Forma part de l'equip

Des de la publicació del Reglament Autonòmic de Protecció Civil, en data 17 de gener del 2007, els requisits són els següents:

- Tenir els 18 anys complits.

- Omplir la sol·licitud explícita i per escrit d'incorporació a l'agrupació en què figure el compromís d'este reglament i tota la normativa vigent sobre protecció civil.

- No patir malaltia, ni cap defecte físic, psíquic o sensorial que impedisca exercir normalment les funcions pròpies del seu destí o lloc específic.

- Superar les proves psicotècniques establides per l'Ajuntament per a comprovar la idoneïtat de l'aspirant.

- Aprovar el curs de formació bàsica per a aspirants a voluntaris de protecció civil, que s'ha d'impartir seguint els requisits per a la seua homologació establits per l'escola de protecció civil de la Comunitat Valenciana.
SERVICIS
Actes pirotècnics

La missió de Protecció Civil serà de no deixar accedir al perímetre de seguretat el personal no autoritzat fins a la finalització de l'acte.

Carreres per la població

Protecció Civil impedirà el pas dels vehicles dintre del circuit, i donarà pas alternatiu quan la seguretat ho permeta recolzant els servicis de la policia local.

Servicis Mediambientals

Prevenir qualsevol tipus d'incendi informant la gent de la prohibició de no fer foc o cremes en la temporada d'estiu.

Informar el 112 si vérem algun tipus de fum produït per un raig, etc.

Informar la gent de la prohibició d'acampar en zones no autoritzades.

Informar de la prohibició de deixar o tirar residus en els paratges rurals.

En cas d'incendi col·laborarem amb els bombers.


En els col·legis

Actuar en la majoria dels casos en actes esportius i culturals, curant xicotetes ferides on no siga necessari el trasllat a centres sanitaris.

En concerts o grans concentracions

Prevenir qualsevol risc per a la gent atenent i informant qualsevol persona que ho necessite.
COM ACTUEM
Davant d'una emergència

En cas d'absència dels servicis d'emergència professionals i tenint coneixement de l'emergència, es podrà actuar en tasques d'intervenció davant d'accidents o sinistres, i s'exerciran tasques de suport una vegada els servicis professionals es presenten, sempre actuant davall la seua direcció.

En el pla territorial municipal davant emergències

La tasca de Protecció Civil és col·laborar en els estudis de riscos de la localitat (edificis, locals i establiments d'afluència pública, col·laboració i suport en la confecció i divulgació dels plans d'autoprotecció).Suport als servicis operatius i d'emergències

A petició d'estos, col·laborarem en l'atenció d'afectats en emergències (avaluació, alberg i abastiment) sempre coordinats per l'òrgan competent.
ELS NOSTRES OBJECTIUS
- L'objectiu principal d'esta agrupació és tenir un voluntariat el més eficaç possible davant d'un preventiu, accident o catàstrofe pública, on siguen requerits els servicis de Protecció Civil.

- Per al funcionament correcte de l'organització, la Generalitat Valenciana impartix anualment cursos de primers auxilis, grans aglomeracions humanes, actes pirotècnics, extinció d'incendis, etc.

- Millorar la col·laboració amb els distints professionals de cada branca.

- Millorar tant les instal·lacions que tenim com el material que l'Ajuntament posa a la nostra disposició.
ENLLAÇOS D'INTERÉS
CONEIX-NOS