CAS | VAL

 POLÍTICA DE PRIVACITAT

 

 La Política de privacitat de www.petrer.es queda determinada per el que s'estableix en el document PROTECCIÓ DE DADES DE CARÀCTER PERSONAL I SEGURETAT DE LA INFORMACIÓ, la qual s'atindrà en tot moment al requerit en la legislació vigent en matèria de protecció de dades personals i garantia de drets digitals.


DURACIÓ I MODIFICACIÓ.


L'Ajuntament podrà modificar els termes i condicions ací estipulades, totalment o parcialment, i publicar qualsevol canvi en la mateixa forma en què apareix aquest Avís legal o a través de qualsevol tipus de comunicació dirigida als Usuaris.

La vigència temporal d'aquest Avís legal, per tant, no s'estableix en un període concret de temps. Només el contingut present en un moment determinat, excepte indicació expressa de la seua pèrdua de vigència, constitueix el contingut vigent d'aquest Avís legal.

Amb independència del que es disposa en les condicions particulars (si existiren), l'Ajuntament podrà donar per acabat, suspendre o interrompre, en qualsevol moment i sense necessitat de preavís, l'accés als continguts del Portal Web, sense possibilitat per part de l'Usuari d'exigir cap reparació.


GENERALITATS.


En cas d'existir discrepància entre el que s'estableix en aquest Avís Legal i les condicions particulars de cada servici específic (si existiren), prevaldrà el que es disposa en aquestes últimes.

En el cas que qualsevol disposició o disposicions d'aquest Avís Legal fora(en) considerada(ades) nul·la(es) o inaplicable(s), íntegrament o en part, per qualsevol Jutjat, Tribunal o òrgan administratiu competent, aquesta nul·litat o inaplicació no afectarà les altres disposicions de l'Avís Legal.

El no exercici o execució per part de l'Ajuntament de qualsevol dret o disposició continguda en aquest Avís Legal no constituirà una renúncia a aquest, excepte reconeixement i acord per escrit per part seua.


LEGISLACIÓ I JURISDICCIÓ APLICABLE.


Les relacions establides entre l'Ajuntament i l'Usuari es regiran pel que es disposa en la normativa espanyola vigent.

L'Ajuntament i l'Usuari, amb renúncia expressa a qualsevol altre fur que poguera correspondre'ls, sotmetran qualssevol controvèrsies i/o litigis al coneixement dels Jutjats i Tribunals de la ciutat d'Elda.